محبوس کردن دانشجویان معترض دانشگاه علم و صنعت

در پی تحصن شماری از دانشجویان علم و صنعت در ساختمان ریاست این دانشگاه، حراست با محبوس کردن دانشجویان اقدام به باز کردن درهای ساختمان و روشن کردن کولرها کرد.