از سر گیری اعتراضات دانشجویی ضد نئولیبرالی در شیلی

روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه دانشجویان معترض شیلی با آمدن به خیابانهای سانتیاگو، خواستار تحقق وعده های دولت جدید در خصوص اصلاحات اجتماعی شدند. دانشجویان معرتض با برپایی ای تظاهرات … Read More