از سر گیری اعتراضات دانشجویی ضد نئولیبرالی در شیلی

روز جمعه 9 اردیبهشت ماه دانشجویان معترض شیلی با آمدن به خیابانهای سانتیاگو، خواستار تحقق وعده…