تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران

ظهر روز شنبه 7 دی، جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران برای اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب این خوابگاه‌ها مقابل  ساختمان مرکزی دانشگاه دست به تجمع زدند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 23 مردادماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ، نسبت به پذیرش دانشجو در پردیس این دانشگاه و پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی، … Read More