تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران

ظهر روز شنبه 7 دی، جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران برای اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب این خوابگاه‌ها مقابل  ساختمان مرکزی دانشگاه دست به تجمع زدند.