اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 23 مردادماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ، نسبت به پذیرش دانشجو در پردیس این دانشگاه و پولی کردن آموزش...