اعتصاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به کاهش دستمزد کار ساعتی دانشجویان در بیمارستان‌ها دست از کار کشیدند.