درماندگی رژیم در مقابل موج اعتراضات رو به گسترش مردم

سران جمهوری اسلامی در برابر امواج اعتصابات، اعتراضات و گردهمائی مبارزاتی به هذیان گوئی افتاده اند.…