درماندگی رژیم در مقابل موج اعتراضات رو به گسترش مردم

سران جمهوری اسلامی در برابر امواج اعتصابات، اعتراضات و گردهمائی مبارزاتی به هذیان گوئی افتاده اند. خامنه ای کسانی را مسخره کرده که نشان میدهند رژیمش بر لبه پرتگاه قرار … Read More