احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

در آستانه روز جهانی کارگر سندیکای کارگران شرکت واحد از احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی وزارت اطلاعات خبر داده...