اعتصاب دهها میلیون کارگر در سراسر هندوستان

در هندوستان طی روزهای چهارشنبه 18 و پنجشنبه 19 دیماه دستکم دویست و پنجاه میلیون کارگر اعتصاب کردند.