ادامه اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز پنجشنبه 5 دیماه، شماری از کارگران شهرداری مریوان برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدد.