اعتراض جمعی از بازنشستگان بانک ها

روز پنجشنبه 19 دیماه، جمعی از بازنشستگان بانک ها اعتراضشان را نسبت به سطح پایین حقوقهایشان رسانه ایی کردند.