دستگیری بیش از ۶۰ کارگر در عمان

به گزارش منتشره طی روزهای اخیر بیش از ۶۰ کارگر مهاجر شرکت آمریکایی پیمانکاری  “مان پاور” در عمان دستگیر شدند.