دشمن سازی(اپوزیسیون قلابی)  برنامه ریزی شده برای به بیراه کشیدن نقش جنبش کارگری در مبارزه

در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که از شهر مشهد شروع شد و به شهر قم رسید…