دولت ترکیه و  پیشینه جنایت علیه مردم بی دفاع

  ارتش جنایتکار ترکیە در ادامە حضور و اقدامات تجاوزگرانە خود در اقلیم کردستان، روز چهارشنبە ٢٠ ژوئیە ٢٠٢٢ روستای “پرخ” محل سکونت گردشگران کە اکثر آنها از مناطق جنوب … Read More