اعتصاب رانندگان تاکسی کیش در اعتراض به معضلات معیشتی

شماری از رانندگان تاکسی کیش، روز پنجشنبه ششم مرداد ماه، همزمان با سفر سعید محمد، مشاور…