ادامه تجمعات اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان و لرستان

روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه تجمعات اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان و کارگران راه آهن لرستان با خواست دریافت مطالباتشان برای چندمین روز متوالی ادامه...