عدم پرداخت دستمزد کارگران راه آهن شهرستان میانه

به گزارش منتشره، کارگران کارگاه قطعه یک راه آهن میانه-اردبیل از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.