استمرار اعتصاب کارکنان شرکت راه آهن ملی فرانسه

تداوم اعتصاب کارکنان شرکت راه آهن ملی فرانسه برنامه سفر بسیاری از فرانسوی ها را همزمان…