تداوم تظاهرات و اعتصاب‌ کارکنان راه آهن پاریس

روز دوشنبه 2 دیماه تظاهرات و اعتصاب‌ در بخش حمل و نقل عمومی همچنان در پاریس، پایتخت فرانسه ادامه داشت.