روز جهانی جوانان و بیکاری  فاجعه بار توده تحصیل کردگان در ایران

دوازدهم ماه اوت برابر با 21م مردادماه روز جهانی جوانان است. روز ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۹،…