برگزاری تظاهرات اول ماە مە، روز جهانی کارگر در سوئد

اول ماە مە روز همبستگی جهانی طبقە کارگر در شهر استکهلم و وستروس با شرکت هزاران نفر همزمان و همگام با مارش جهانی کارگران در...