آغاز اعتصاب کارگران پروژه ای دشت عباس دهلران

روز سه شنبه 13 اردیبهشت ماه کارگران پروژه ای منطقه دشت عباس شهرستان دهلران در اعتراض به اجرا نشدن قوانین کمپین ۲۰ /۱۰ دست از...