روز جهانی جوانان و بیکاری  فاجعه بار توده تحصیل کردگان در ایران

دوازدهم ماه اوت برابر با 21م مردادماه روز جهانی جوانان است. روز ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این روز را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام … Read More