جمهوری اسلامی ایران در صدر کشورهای منطقه و جهان  در رده بندی مصرف مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بیداد می کند. این واقعیت را هر رهگذری نیز می تواند به وضوح مشاهده کند. اما آمارها تصویر دردناک‌تری از … Read More