نفرت مردمی از رژیم مذهبی حاکم بر عراق زبانه می کشد

  روز سه شنبه نهم مهرماه، بغداد و چند شهردیگر جنوب عراق بار دیگرشاهد تظاهرات گسترده مردمی بودند. در این روز صدها هزار نفر در شهر های مختلف عراق به … Read More