مردمی که تجربه دو رژیم پهلوی و اسلامی را دارند، زیر بار حکومت مجاهدینی و رضا شاهی نخواهند رفت 

بعد از ۴۳ سال از فساد و استبداد اسلامی که میلیونها نفر را با فقر، بیکاری، تبعیض، بی حقوقی  و خفقان روبرو کرده است، اکنون اکثریت قاطع مردم کشور نه … Read More