شیوع ویروس نادر آبله میمون در آمریکای شمالی و اروپا

  نهادهای بهداشتی در آمریکای شمالی و اروپا طی دو هفته اخیرده ها مورد تایید شده…