اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه سیمان شهرکرد

روز شنبه 30 آذرماه، کارگران کارخانه سیمان شهرکرد  در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات  و همچنین شرایط نامناسب کاری خود دست از کارکشیده و مقابل این کارخانه تجمع کردند.