زنان افغانستانی قربانی زد و بند آمریکا با طالبان

روز شنبه دوازدهم مرداد هشتمین دور گفتگوهای آمریکا با نمایندگان طالبان در”دَوحه”پایتخت قطر برگزار شد. در طی این هشت دور گفتگوها چنین به نظر می‌رسد...