زنان افغانستانی قربانی زد و بند آمریکا با طالبان

روز شنبه دوازدهم مرداد هشتمین دور گفتگوهای آمریکا با نمایندگان طالبان در”دَوحه”پایتخت قطر برگزار شد. در طی این هشت دور گفتگوها چنین به نظر می‌رسد آمریکا که خود با گروه … Read More