تجمع اعتراضی کارگران گنبد سلطانیه زنجان

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019 روز شنبه 25 خرداد…