تجمع اعتراضی کارگران گنبد سلطانیه زنجان

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019 روز شنبه 25 خرداد ماه، کارگران گنبد سلطانیه زنجان در اعتراض به عدم...