ضرب و شتم شماری از زندانیانِ زندان رجایی شهر کرج

روز دوشنبه ۲۰ تیرماه، به دنبال بروز درگیری میان زندانیان در زندان رجایی شهر کرج، پرسنل…