صدور حکم حبس علیه یک نوجوان اهل ارومیه

"فاصل عمری" فعال سیاسی نوجوان محبوس در زندان ارومیه، توسط دادگاه رژیم در این شهر به…

تداوم اعتصاب غذا و انتقال ۴ زندانی به بهداری زندان ارومیه

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 3 مردادماه، چهار زندانی در زندان ارومیه که از…

اعتصاب غذای یک زندانی محبوس در زندان ارومیه

  بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 6 تیرماه، یک زندانی محبوس در زندان ارومیه…