بیانیه زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین

روز پنجشنبه 7 فروردین ماه جمعی از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین طی انتشار بیانه ایی عدم درمان و رسیدگی پزشکی زندانیان بیمار در...