۹ میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر

به گفته محمد حسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس رژیم ۹…