برای پایان دادن به ناروشنیها و شفاف سازی در معدن طلای ساریگونی قروه با 1034 کارگر باید تشکل مستقل کارگران را ایجاد کرد.

فرهاد شعبانی معدن_طلای_ساریگونی ( زرد کوه ) با 1034 کارگر و تولید 3 تن طلا در سال  و رسیدن به 5 تن در آینده، از...