سانحه مرگبار خروج قطار مسافربی مشهد ـ یزد

در یک سانحه دلخراش خروج قطار مسافربری مشهد ـ یزد از ریل در محور طبس ـ…