سخنی به مناسبت روز جهانی پناهندگان

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 تصمیم گرفت که در پنجاهمین سال “کنوانسیون 1951 ژنو…