سخنی به مناسبت روز جهانی پناهندگان

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت که در پنجاهمین سال “کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره حقوق پناهندگان”، از سال ۲۰۰۱ روز ۲۰ ژوئن را بعنوان «روز جهانی پناهندگان» … Read More