تظاهرات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ایران

روز چهارشنبه 4 دیماه، در پیشوازی از فراخوان 5 دیماه، مادران جان باختگان، شماری از شهروندان شهرهای مختلف ایران بار دیگر با سردادن شعارهای ضد دولتی به خیابان آمدند.