سرمایه داری با انهدام محیط زیست جهان را به نابودی میکشاند !

  روز پنجشنبه هشتم ماه اوت ، هفدهم مرداد ، بیش از یکصد متخصص از پنجاه…