تداوم فعالیت تبلیغی به مناسب سالروز تاسیس حزب کمونست ایران در سقز

به گزارش دریافتی،  جمعی از دوستان و فعالین  کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر سقز در چندین نوبت به مناسب فرا رسیدن 11...