تظاهرات گسترده کارکنان بخش مراقبت از سالمندان در سوئد

روز پنجشنبه 31 مرداد ماه، در چندین شهر سوئد، کمک پرستارها در اعتراض به وضعیت نامناسب کاری خود دست به اعتراضات گسترده ایی زدند. معترضان...