سومین روز تجمع های سراسری بازنشستگان با شعارهایی علیه حاکمیت

چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی، در سومین روز تظاهرات‌های اعتراضی خود، بار دیگر در…