شباهت سرود “سلام  فرمانده” خامنه ای و سرود “سلام هیتلر” نازی ها

از ابتدای سال جاری سرودی ارتجاعی را در دبستانها بر سر زبان کودکان انداخته اند که نماینگر تمام و کمال نکبتی است که رژیم اسلامی برسر مردم ایران نازل کرده … Read More