هشدار به شبکه های جاسوسی رژیم در کردستان

حکومت اسلامی از روز اول روی کار امدنش در چهل و سه سال پیش کردستان را…