اعتراض کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران

  بنا به گزارش منتشره، کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران نسبت به عدم بیمه تکمیلی و هزینه‌های سنگین درمان سنگین اعتراض کردند. بنا به...