عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری امیدیه

بنابه گزارش منتشره،  پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری امیدیه از مرز چهار ماه گذشته است.