تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام

کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، روز چهارشنبه 12 مردادماه از بابت ۴ماه مطالبات مزدی سال جاری اقدام…