تداوم اعتصاب کارگران شهرداری بروجرد

روز شنبه 7 دیماه، جمعی از کارگران شهرداری بروجرد برای چندمین روز متوالی در اعتراض به…