اعتصاب کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران

روز شنبه 8 مرداد ماه کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران در اعتراض به ساعات کار…