تجمع اعتراضی پاکیاران سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

جمعی از پاکیاراین سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد روز سه شنبه 3 دیماه در اعتراض به اخراج خود و همکارانشان مقابل پاکیاران سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد دست به تجمع زدند.